• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අප අමතන්න

  විගණකාධිපති

  ඩබ්ලිව්.පී.සී.වික්‍රමරත්න

  විගණකාධිපති
  දු.ක. - +94 112887028 

  Name With InitialsDivision CodeOffice TelephoneE-mail Adrress
  P.L.K.PERERA   CGSA    
  CBA    
  DEF    
  R.M.J.RATHNAYAKA ACSD    
  ADM    
  TRD    
  Audit Fees /Library    
  K.K.V.DHARMASIRI PDSA    
  LOA    
  PLG    
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  R.R.M. ABESINGHA BANDA MIN      
  PUR      
  DEF      
   G.H.D.Dharmapala COM    
  WSS     wss@auditorgeneral.gov.lk
   L.S.I.Jayarathna BAF(supervision- Specified Enterprises)   0112221773  baf@auditorgeneral.gov.lk
  SBE      
  BAN      
  FAL      
  INS      
  W.G.N.Manike SOF      -
  PAF      
  S.M.D.S.S.Rohitha SPR      
  TPD      
  SIF      
  LEG      
  PTS      
  Meadia      
   I.Samarage    UPG      
   MSU      
   THO      
   MAD      
   R.M.Rathnayaka PRC      
  ARI      
  PAL      
   M.Somathilaka  CGL      
   JLO      
  PIC      
   S.M.N.Thilakarathna  FFP      
   FOP      
  DMG      
  D.V.CHANDRALATHA

                                      IWR

       

  FWL

       
  M.S.NAYANA KUMARA        
  H.M.U.S.A.WIJEKOON        
  W.M.P.A.FONSEKA        
  T.G.I.PADMINI        
  S.T.B.RATHNAYAKA
         
   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  H.M.Ranasinghabanda  CAA
   SYA
   M.I.Pushpa Hemamali   EDU
   M.N.Abesiri  COT
   H.N.Ranathunga  CAE
  FLS
  A.J.L.Wimalarathna  PWR
  ENR
   U.Munasingha  CLO
  GMP
  KLU
  S.M.Wijerathna   MTL
  KND
   NUE
  B.G.I.Niranja  TAC
  J.Sunil Shantha  RAT
   KGL
  K.H.U.D.Sarath Kumara  GAI
  MTR
  HMB
  I.D.S.Wasantha HUD
  W.M.J.M.Hunukumbura  ANP
  POL
  D.L.Dammika Gunathilaka TIP
  K.C.P.Senarathna  LSW
  D.A.A.Wanigasekara  TPD
     
  R.G.Hettiarachchi  BDU
  MNG
  T.P.M.Kumanayaka  JAF
  KLN
  VAV
  MNR
  E.K.K.S.Edirisingha  TRC
  AMP
  BTC
   K.M.H.Akwaththa        
   H.D.J.Perera        
   B.O.D.Fernando        
   S.Rthnaweera        
   L.M.J.Laxmi Fernando        
  R.G.Chandrathilaka        
  H.N.M.S.Herath        
  K.M.Jayasinghe        
  M.D.S.Amarathunga        
  K.R.T.Menike        
  K.K.S.Jayakodi        
   D.V.Seetha        
   M.R.R.K.Mallawa        
   R.M.M.S.Perera        
  M.G.Madarasinghe        
  W.V.S.P.Rathnaseeli        
  P.K.M.P.Nonis        
  J.A.S.Anastine        
  T.R.M.Weerarathna        
  M.T.Ihalagamage        
  R.S.Katugampala        
   H.M.De Soyza        
   S.P.Weerasinghe        
   U.N.Aluthge        
   M.A.S.Pushparani        
   H.A.Ananda        
  N.D.N.C.Kumari        
   P.Patkunan        
   B.G.Asela Indunil        
   H.S.S.Perera        
   H.A.D.Chandani        
   E.M.K.M.Padmalal        
   M.P.I.M.Rashmi        
   W.Ananda        
  S.K.Samarasingha        
  P.Masakorala        
  P.Liyanage        
  R.M.D.S.Rathnayake        
  නම  තනතුර කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්
  කේ.එම්.පී.ඩී.ජයම්පති අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 0112887015 0112887015
  නම තනතුර   කාර්යාල දුරකථනයෆැක්ස්ඊ මේල්

  ජී.එස්.කරුණාරත්න

   ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 01128870170112887017 

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable