• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අපගැන > හිටපු විගණකාධිපතිවරුන්

   

  Mr.ගාමිණී විජේසිංහ
  2015  to 2019

  එච්.ඒ.එස්.සමරවීර මහතා
  2010  සිට 2015

  එස්.ස්වර්ණජෝති මහතා
  3 ජනවාරී 2007  සිට 2010

  පී.ඒ.ප්‍රේමතිලක මහතා
  23 ඔක්තෝම්බර් 2006 සිට 2007

  එස්.සී.මායාදුන්න මහතා 
  13 අගෝස්තු 2000 සිට 2006

  එස්.එම්.සබ්රි මහතා
  26 වනවාරී 1993 සිට 2000

  ඩබ්ලිව්.ගාමිණී ඈපා මහතා
  2 මැයි 1983 සිට 1993

  පී.එම්.ඩබ්ලිව්.විජයසූරිය මහතා 
  11 ඔක්තෝම්බර් 1971 සිට 1983

  ඩී.ආර්.සෙට්ටිනායක මහතා
  15 අගෝස්තු 1969 සිට 1971

  බී.එල්.ඩබ්ලිව්.ප්‍රනාන්දු මහතා
  21 පෙබරවාරී 1964 සිට 1969

  ඩී.එස්. ද සිල්වා මහතා
  14 සැප්තැම්බර් 1963 සිට 1964

  එල්.ඒ.වීරසිංහ මහතා
  2 මාර්තු 1953 සිට 1963

  ඊ.ඇලන් ස්මිත් මහතා ,C.B.E.
  16 පෙබරවාරි 1946 සිට 1953

  එෆ්.ජී.මෝර්ලෙයි
  1 මාර්තු 1922 සිට 1931

  ඩබ්ලිව්ඩ.බ්ලිව්.වුඩ්ස් මහතා,C.M.G.
  27 මැයි 1914 සිට 1922

  ඩී.එස්.මැක්ජෝර්ජ් මහතා
  8 අප්‍රේල් 1909 සිට 1914

  Hon.එෆ්.ආර්.එලිස් මහතා,C.M.G.
  1 මාර්තු 1902 සිට 1907

  Hon.ජේ.ඒ.ටේලර් මහතා,C.M.G
  10 ජූනි 1895 සිට 1902

  Hon.ජේ.ඒ.ස්වෙට්ටෙන්හම් මහතා,C.M.G.
  31 ජූලි 1891 සිට 1895

  Hon.ජී.ටී.ඕ.බ්‍රියන් මහතා,C.M.G.
  18 ඔක්තෝම්බර් 1890 සිට 1891

  Hon.ඩබ්ලිව්.එච්.රවෙන්ස්ක්‍රොෆ්ට් මහතා, C.M.G.
  23 මැයි 1877 සිට 1890

  Hon.සී.ඒ.ඩී.බාර්ක්ලේ මහතා
  16 ජූනි 1876 සිට 1877

  Hon.ජෝන්ඩග්ලස් මහතා, C.M.G.
  10 මාර්තු 1870 සිට 1876

  Hon.ආර්.ජේ.කැලැන්ඩර් මහකා
  3 ජනවාරි 1866 සිට 1870

  Hon.ආර්.ටී.පෙනන්ෆෙදර් මහතා 
  24 ජූනි 1861 සිට 1866

  Hon.ඩබ්ලිව්.සී.ගිබ්සන් මහතා
  1 ඔක්තෝම්බර් 1851 සිට 1861

  Hon.චාර්ලිස් ජේ.මැක්කැතී මහතා
  28 මැයි 1847 සිට 1851

  Hon.එච්.රයිට් 
  1 පෙබරවාරී 1841 සිට 1847

  Hon.එච්.ඒ.මාර්ෂල් මහතා 
  1823 සිට 1841

  Hon.ජේ.ඩබ්ලිව්.කැරින්ටන් මහතා 
  1 දෙසැම්බර් 1817 සිට 1823

  ඊ.ටොල්ප්‍රේ 
  1815 to 1817

  ජෝන් ඩී.ඔලී මහතා
  1 සැප්තැම්බර් 1814 සිට 1815

  ඒතබර්ටෝලැක්සි මහතා 
  30 ජනවාරී 1811 සිට 1814

  සර් ආර්.පලස්කා මහතා 
  14 ජූනි 1809 සිට 1811

  සැමුවෙල් ටොල්ප්‍රේ මහතා 
  1 ඔක්තෝම්බර් 1806 සිට 1809

  රොබර්ට් බොයිඩ් මහතා
  29 සැප්තැම්බර් 1802 සිට 1806

  තෝමස් ප්‍රේසර් මහතා 
  සැප්තැම්බර් 1799 සිට 1802

  සෙසිල් ස්මිත් මහතා 
  24 ජනවාරී 1799 සිට 1799

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable