• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > எம்மை பற்றி > முன்னாள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிகள்

  Mr.Gamini Wijesinghe
  2015  to 2019

  Mr. H.A.S.Samaraweera
  2010  to 2015

  Mr. S.Swarnajothi
  3 January 2007 to 2010

  Mr. P.A.Pemathilaka
  23 October 2006 to 2007

  Mr. S.C.Mayadunne
  13 August 2000 to 2006

  Mr. S.M.Sabry
  26 January 1993 to 2000

  Mr. W.Gamini Epa
  2 May 1983 to 1993

  Mr. P.M.W.Wijayasuriya
  11 October 1971 to 1983

  Mr. D.R.Settinayake
  15 August 1969 to 1971

  Mr. B.L.W.Fernando
  21 February 1964 to 1969

  Mr. D.S.De Silva
  14 September 1963 to 1964

  Mr. L.A.Weerasinghe
  2 March 1953 to 1963

  Mr. E.Allen Smith,C.B.E.
  16 February 1946 to 1953

  Sir. O.E.Goonethillake
  25 June 1931 to 1946

  Mr. F.G. Morley
  1 March 1922 to 1931

  Mr. W.W.Woods,C.M.G.
  27 May 1914 to 1922

  Mr. D.S.MacGregor
  8 April 1909 to 1914

  Mr. Bernard Senior,I.S.O.
  1 March 1907 to 1909

  Hon.Mr. F.R.Ellis,C.M.G.
  1 March 1902 to 1907

  Hon.Mr. J.A.Taylor,C.M.G
  10 June 1895 to 1902

  Hon.Mr. J.A.Swettenham,C.M.G.
  31 July 1891 to 1895

  Hon.Mr. G.T.M.O'Brien,C.M.G.
  18 October 1890 to 1891

  Hon.Mr. W.H.Ravenscroft, C.M.G.
  23 May 1877 to 1890

  Hon.Mr. C.A.D.Barclay
  16 June 1876 to 1877

  Hon.Mr. JohnDouglas, C.M.G.
  10 March 1870 to 1876

  Hon.Mr. R.J.Callander
  3 January 1866 to 1870

  Hon.Mr. R.T.Pennefeather
  24 June 1861 to 1866

  Hon.Mr. W.C.Gibson
  1 October 1851 to 1861

  Hon.Mr. Charles J.MacCarthy
  28 May 1847 to 1851

  Hon.Mr. H.Wright
  1 February 1841 to 1847

  Hon.Mr. H.A.Marshall
  1823 to 1841

  Hon.Mr. J.W.Carrington
  1 December 1817 to 1823

  Mr. E.Tolfrey
  1815 to 1817

  Mr. John d' Oyly
  1 September 1814 to 1815

  Mr. A.Bertolacci
  30 January 1811 to 1814

  Sir R.Plaske
  14 June 1809 to 1811

  Mr. Samuel Tolfrey
  1 October 1806 to 1809

  Mr. Robert Boyd
  29 September 1802 to 1806

  Mr. Thomas Frazer
  September 1799 to 1802

  Mr. Cecil Smith
  24 January 1799 to 1799

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable