• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > தொடர்புகளுக்கு

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

  W.P.C.விக்ரமாரத்னா

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி


  T.P : +94 112887028 

  Fax : +94 11 2887223

  email aag

   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  Mr. R.R.M. ABESINGHA BANDA ZOAA  Zonal Audit & Assurance 011-2887228   
  Mr. G.H.D.Dharmapala CGAA-1 Central Government Audit & Assurance    
   Mrs. L.S.I. Jayarathne CGAA-2 Central Government Audit & Assurance  011-2887375  

       

  Name  :- Mrs.W.M.P.A.Fonseka  (DAG)

  Email Address :-

  Phone Number :- 11 2887036

   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
   Mrs. W.G.N. Manike  ITP  Industries, Trade and Commerce, Public Administration and Foreign Affairs  011-2887037  
   Mr. M. Somathilaka  LPS  Local Government Authorities and Provincial Councils  011-2887038  
   Mr. S.M.N. Thilakarathne  PSY Foreign Funded Projects, Sports and Youth Affairs 011-2887023    
  Mr. M.S. Nayanakumara   CGW  Utilization of Central Government Allocation in Provincial Level  011-2887371    
   Mr. H.M.U.S.A. Wijekoon HWS Health, Welfare and Social Security  011-2878575  
   Mrs. W.M.P.A. Fonseka  EVT  Education and Vocational Training 011-2887036   
   Mrs. T.G.I. Padmini SPA  Special Audit Assignments 011-2887026 

   

  Mr. S.T.B. Rathnayake   DJL  Defence, Judicial, Law and Order  011-2887115  
  Mrs. M.I.Pushpa Hemamali POE  Power and Energy 011-268 6723   
  Mr. M.N.Abesiri  TAP  Transpotation, Aviation, Ports and Shipping 011-233 5051   
  Mrs. H.N.Ranathunga APF  Agriculture, Plantation, Fisharies and Irrigation  011-269 6163  
  Mrs. B.G.I.Niranja TWC  Tourism, Investment Promotion, Wild Life, Forest, Culture and Arts.  011-269 6462  
  Mr. J. Sunil Shantha RCH  Road Construction, Housing and Urban Development  011-269 6305  
  Mr. K.H.U.D. Sarath Kumara  PMD  Parliamentory Affairs, Other Independent Institutions, Media and Disaster Management  011-269 6257  

   ADM  Administration, Legal & Surcharge  
         
   

  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  Mrs. W.M.J.M. Hunukumbura   CPPC  Central Province Provincial Council Institutions  081-220 3195  
   Mrs. D.L.D. Gunathilake TIP   Tourism and Investment Promotion  011-266 2037  
  Mr. R.G. Hettiarachchi   WPPC   Institutions of the Western Province  011-209 2651    
  WPCG Central Govt. Allocation and institutions in Western Province. (Act)
  Mr. T.P.M. Kumanayake   SGLG  Institutions of the Sabaragamuwa Province    045-226 4378    
  SGCG Central Govt. Allocation and institutions in Sabaragamuwa Province. (Act)
  Mr. E.K.K.S. Edirisingha    HUD  Housing and Urban Development  011-218 7791   
   RAH  Road and Highways  011-286 1435
   Mr. H.D.J. Perera  SYA  Sports & Youth Affairs  011-269 7916  
   Mr. B.O.D. Fernando   SIF  Special Investigation & Forensic Audits 011-266 2400     
   TPD (Acting)  Treasury and Public Debts
   Mrs. S. Rathnaweera   ENR  Energy 011-287 8576     
   PWR  Power
   Mr. K.M. Jayasinghe    UPLG Local Authorities of Uva Province  041-223 0097      
  UPPC Institutions of the Uva Province (Act.)
  UPCG Central Govt. Allocation and institutions in Uva Province. (Act)

  Mrs. M.D.S. Amarathunga 

  IWR Irrigation and Water Resources & Mining 

   -

   
   Mrs. K.R.T. Menike  PAF  Public Administration & Foreign Affairs 011-259 8020   
   Mr. K.K.S. Jayakodi MSU   Medical Supplies  011-269 9602  
  THO Teaching Hospitals (Act.)
   Mrs. V.D. Seetha PAL   Plantation & Land  011-268 6712  
   Mrs. M.R.R.K. Mallawa  PAS  Ports & Shipping 011-269 6315   
   Mrs. R.M.M.S. Perera  FWL  Forest, Wild Life & Environment  011-286 6607  
  CAA Cultural Affairs & Arts (Act.)
  Mr. M.G. Madarasinghe   SPPC  Institutions of the Southern Province (Act.)  091-224 7503  
   Miss. W.V.S.P. Rathnaseeli PRC  Parliament Reporting and Coordination  011-269 6204  
   Mr. P.K.M.P. Nonis ARI   Agriculture & Related Industries  037-223 1845  
   Mrs. J.A.S. Anastine   NCPC Institutions of the North CentralProvince (Act.)  037-222 2707   
  NCCG Central Govt. Allocation and institutions in North Central Province. (Act)
   Mrs. R.S. Katugampala  JLO  Judicial, Low & Order 011-219 2461   
   Mrs. H.M. De Soyza  LSW  Labour and Social Welfare  011-269 6401  
   Mr. S.P. Weerasinghe    NWLG Local Authorities of North Western Province  037-222 5173    
  NWPC  Institutions of the North Western Province (Act.)
  NWCG Central Govt. Allocation and institutions in North Western Province. (Act)
   Mrs. U.N. Aluthge  IMT  Industries and Manufacturing

   -

   
   Mrs. M.A.S. Pushparani  WAS  Water & Sanitation  011-278 5319  
   Mr. H.A. Ananda CPPC  Institutions of the Central Province (Act.)  081-223 3191    
  CPCG Central Govt. Allocation and institutions in Central Province. (Act)
   Mrs. N.D.N.C. Kumari  AAV  Aviation  011-235 8820  
      Education (Act.)    
  Mr. P. Patkunan NPPC Institutions of the Northern Province (Act.)  021-221 2667      
  NPCG Central Govt. Allocation and institutions in Northern Province. (Act)
  Mr. B.G. Asela Idunil  SPCG  Central Govt. Allocation and institutions in Southern Province  041-222 5295  
   Mrs. H.S.S. Perera  PIC  Parliamentary Affairs and Independent Commissions  011-268 6753  
   Mrs. H.A.D. Chandani Abesinghe  CAE   Construction & Engineering  011-268 6715    
   
   Mr. E.M.K.M. Padmalal  PUR    Public Revenue   011-222 1773   
   011-244 5144
   Mr. M.P.I.M. Rashmi  VOT  Vocational Training 026-222 2002     
    DMG Disaster Management
  Mr. W. Ananda EPLG Local Authorities of Eastern Province  026-222 2002      
  EPPC Institutions of the Eastern Province (Act.)
  EPCG Central Govt. Allocation and institutions in Eastern Province. (Act)
   Mr. P. Masakorala MED   Medical Administration  011-269 7825  
  Mr. P. Liyanage WPLG  Local Authorities of Western Province  011-269 6275    
  Mrs. R.M.D.S. Rathnayake   BAN  Banking  011-202 7178    
  INF  Insurance and Finance (Act.)
    PEC  Performance, Environmental & Citizen Participatory Audits    
    PRA  Procurement Audits    
    TRD  Training, Research & Development    
    QUA  Quality Assurance    
    ITA  IT Audits    
    LEG  Legal & Surcharge    
           
  Name  DesignationOfficeFaxEmail
  Mr.K.M.P.D.Jayampathi Director(Admin) 0112887015    
  Miss. M.C.Welivitigoda  Assistant Director (Admin)  011-2878578    
  Mr. R.P.S.Rajapaksha Administrative Officer 011-2887018  
  Mr. J.W.Chaminda Administrative Officer 011-2878573  
  NameDesignation       OfficeFaxE-mail
  Mr. K.G.S.P. Weerakoon (Acting)Chief Accounting011-288 7017--
  E.D.A.L.EdirisinghaAccountant011-288 7021 
       

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable