• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > தொடர்புகளுக்கு

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

  W.P.C.விக்ரமாரத்னா

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி


  T.P : +94 112887028 

  Fax : +94 11 2887223

  email aag

  Name  :- Mrs.W.M.P.A.Fonseka  (DAG)

  Email Address :-

  Phone Number :- 11 2887036

   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  Mr.R.R.M. ABESINGHA BANDA ADM  Administration 011-2887228   
  Mr.G.H.D.Dharmapala TAP  Transportation, Aviation, Ports and Shipping    
   Mrs.L.S.I. Jayarathne BPT   Banking, Finance, Public Revenue and Treasury  011-2887375  
   Mrs.W.G.N. Manike  ITP  Industries, Trade and Commerce, Public Administration and Foreign Affairs  011-2887037  
   Mr.S.M.D.S.S. Rohitha   SPA  All Audits other than Financial Audit, Other Supportive Services 011-2887368     
   PMD (Acting)  Parliament Affairs and Independent Institutions, Media and Disaster Management
   Mr.R.M. Rathnayake  APF  Agriculture, Plantation, Fisheries and Irrigation  011-2887369  
   Mr. M. Somathilaka  LPS  Local Government Authorities and Provincial Councils & Surcharge  011-2887038  
   Mr.S.M.N. Thilakarathne   POE  Power and Energy 011-2887023    
   PSY  Foreign Funded Projects, Sports and Youth Affairs  
   Mr.M.S. Nayanakumara   CGW  Coordination of Central Government Expenditure, Water Supply and Drainage  011-2887371   
   HWS  Health, Welfare and Social Security
   Mr.H.M.U.S.A. Wijekoon  TWC  Tourism, Investment Promotion, Wildlife, Forest, Culture and Arts  011-2878575  
   Mrs.W.M.P.A. Fonseka  EVT  Education and Vocational Training 011-2887036   
   Mrs.T.G.I. Padmini  RCH  Road Construction, Housing and Urban development 011-2887026 

   

  Mr.S.T.B. Rathnayake   DJL  Defence, Judicial, Law and Order  011-2887115  

       
   

  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  Mrs.M.I.P. Hemamali   HED  Higher Education  011-268 6723  
   Mr.M.N. Abesiri  COT  Community Transportation  011-233 5051  
  Mrs.H.N. Ranathunga   FLS  Fisheries and Livestock  011-269 6163  
   Mrs.B.G.I. Niranja  TAC  Trade and Commerce  011-269 6462  
  Mr.J. Sunil Shantha  DEF  Defiance  011-269 6305  
   Mr.K.H.U.D. Sarath Kumara  CAM  Communication and Media 011-269 6257   
  Mrs.W.M.J.M. Hunukumbura   CPPC  Central Province Provincial Council Institutions  081-220 3195  
   Mrs.D.L.D. Gunathilake TIP   Tourism and Investment Promotion  011-266 2037  
  Mr.R.G. Hettiarachchi   WPCG  Western Province Central Government Institutions  011-209 2651    
   WPPC  Western Province - Provincial Council's Institutions
  Mr.T.P.M. Kumanayake    SGCG  Sabaragamuwa Province Central Government's Institutions    045-226 4378    
  SGLG   Sabaragamuwa Local Government's Institutions
   SGPC  Sabaragamuwa Province  Provincial Council's
  Mr.E.K.K.S. Edirisingha    HUD  Housing and Urban Development  011-218 7791   
   RAH  Road and Highways  011-286 1435
   Mr.K.M.H. Akwaththa    NCCG  North Central Province Central Government's Institutions 025-222 2704  
   NCLG  Northern Province Local Government's Institutions
   NCPC  Northern Province Provincial Council's
   Mr.H.D.J. Perera  SYA  Sports & Youth Affairs  011-269 7916  
   Mr. B.O.D. Fernando   SIF  Special Investigation & Forensic Audits 011-266 2400     
   TPD (Acting)  Treasury and Public Debts
   Mrs.S. Rathnaweera   ENR  Energy 011-287 8576     
   PWR  Power
   Mr.K.M. Jayasinghe    UPCG  Uva Province Central Government's Institutions  041-223 0097      
   UPLG  Uva Province Local Government's Institutions
   UPPC  Uva Province Provincial Council's

  Mrs.M.D.S. Amarathunga 

   IWM Irrigation & Water Resources & Mining 

   -

   
   Mrs.K.R.T. Menike  PAF  Public Administration & Foreign Affairs 011-259 8020   
   Mr.K.K.S. Jayakodi MSU   Medical Supplies  011-269 9602  
   Mrs.V.D. Seetha PAL   Plantation & Land  011-268 6712  
   Mrs.M.R.R.K. Mallawa  PAS  Ports & Shipping 011-269 6315   
   Mrs.R.M.M.S. Perera  FWL  Forest, Wild Life & Environment  011-286 6607  
  Mr.M.G. Madarasinghe   SPPC  Surthern Provincial Local Government's Institutions  091-224 7503  
   SPLG (Acting)  Sourthern Province Provincial Council's Institutions  011-287 8579
   Miss.W.V.S.P. Rathnaseeli  RTP  Reporting, Translation & Parliamentary  011-269 6204  
   Mr.P.K.M.P. Nonis ARI   Agriculture & Related Industries  037-223 1845  
   Mrs.J.A.S. Anastine  NWLG    North Western Provincial Local Government's Institutions   037-222 2707   
   037-222 2707
   Mrs.T.R.M. Weerarathna  EDU  Education

   -

   
   Mrs.M.T. Ihalagamage  THO  Teaching Hospitals  011-269 9602  
   Mrs.R.S. Katugampala  JLO  Judicial, Low & Order 011-219 2461   
   Mrs.H.M. De Soyza  LSW  Labour and Social Welfare  011-269 6401  
   Mr.S.P. Weerasinghe   NWCG  North Western Province Central Government's Institutions  037-222 5173    
   NWPC (Acting)  North Western Province Provincial Council's Institutions
   Mrs.U.N. Aluthge  IMT  Industries, Manufacturing & Technical

   -

   
   Mrs.M.A.S. Pushparani  WAS  Water & Sanitation  011-278 5319  
   Mr.H.A. Ananda  CPCG   Central Province Central Government's Institutions  081-223 3191    
  CPLG   Central Province Local Government Institutions
   Mrs.N.D.N.C. Kumari  AAV  Airport & Aviation  011-235 8820  
  Mr.P. Patkunan NPCG   Northern Province Central Government's Institutions  021-221 2667      
  NPLG   Northern Province Local Government's Institutions
   NPPC  Northern Province Provincial Council's
  Mr. B.G.Asela Idunil  SPCG   Sourthen Province Central Government's Institutions  041-222 5295  
   Mrs.H.S.S. Perera  PIC  Parliament & Independent Commissions  011-268 6753  
   Mrs.H.A.D. Chandani   CAE   Construction & Engineering  011-268 6715    
   
   Mr.E.M.K.M. Padmalal  PUR    Public Revenue   011-222 1773   
   011-244 5144
   Mr.M.P.I.M. Rashmi  VOT  Vocational Training 026-222 2002     
    DMG Disaster Management
  Mr.W. Ananda EPCG   Estern Province Central Government's Institutions  026-222 2002      
  EPLG   Estern Province Local Government's Institutions
  EPPC   Estern Province Provincial Council's
   Mr.P. Masakorala MED   Medical Administration  011-269 7825  
  Mr.P. Liyanage SUR   Surcharge  011-269 6275    
   WPLG  Western Provincial Local Government Institutions
  Mrs.R.M.D.S. Rathnayake  BAN  Banking, Finance & Leasing & Insurance  011-202 7178  
           
  Name  DesignationOfficeFaxEmail
  Mr.K.M.P.D.Jayampathi Director(Admin) 0112887015    
  Miss. M.C.Welivitigoda  Assistant Director (Admin)  011-2878578    
  Mr. R.P.S.Rajapaksha Administrative Officer 011-2887018  
  Mr. J.W.Chaminda Administrative Officer 011-2878573  
  NameDesignation       OfficeFaxE-mail
  Mr. K.G.S.P. Weerakoon (Acting)Chief Accounting011-288 7017--
  E.D.A.L.EdirisinghaAccountant011-288 7021 
       

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable