• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > தொடர்புகளுக்கு

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி

  W.P.C.விக்ரமாரத்னா

  கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி


  T.P : +94 112887028 

  Fax : +94 11 2887223

  email aag

  Name  :- Mrs.W.M.P.A.Fonseka  (DAG)

  Email Address :-

  Phone Number :- 11 2887036

     
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  R.R.M. ABESINGHA BANDA MIN      
  PUR      
  DEF      
   G.H.D.Dharmapala COM    
  WSS     wss@auditorgeneral.gov.lk
   L.S.I.Jayarathna BAF(supervision- Specified Enterprises)   0112221773  baf@auditorgeneral.gov.lk
  SBE      
  BAN      
  FAL      
  INS      
  W.G.N.Manike SOF      -
  PAF      
  S.M.D.S.S.Rohitha SPR      
  TPD      
  SIF      
  LEG      
  PTS      
  Meadia      
   R.M.Rathnayaka PRC      
  ARI      
  PAL      
   M.Somathilaka  CGL      
   JLO      
  PIC      
   S.M.N.Thilakarathna  FFP      
   FOP      
  DMG      

  FWL

       
  M.S.NAYANA KUMARA        
  H.M.U.S.A.WIJEKOON        
  W.M.P.A.FONSEKA        
  T.G.I.PADMINI        
  S.T.B.RATHNAYAKA
         
   
  Name With InitialsDivision CodeDescription of the sectorOffice TelephoneE-mail Adrress
  H.M.Ranasinghabanda  CAA
   SYA
   M.I.Pushpa Hemamali   EDU
   M.N.Abesiri  COT
   H.N.Ranathunga  CAE
  FLS
  B.G.I.Niranja  TAC
  J.Sunil Shantha  RAT
   KGL
  K.H.U.D.Sarath Kumara  GAI
  MTR
  HMB
  W.M.J.M.Hunukumbura  ANP
  POL
  D.L.Dammika Gunathilaka TIP
     
  R.G.Hettiarachchi  BDU
  MNG
  T.P.M.Kumanayaka  JAF
  KLN
  VAV
  MNR
  E.K.K.S.Edirisingha  TRC
  AMP
  BTC
   K.M.H.Akwaththa        
   H.D.J.Perera        
   B.O.D.Fernando        
   S.Rthnaweera        
  K.M.Jayasinghe        
  M.D.S.Amarathunga        
  K.R.T.Menike        
  K.K.S.Jayakodi        
   D.V.Seetha        
   M.R.R.K.Mallawa        
   R.M.M.S.Perera        
  M.G.Madarasinghe        
  W.V.S.P.Rathnaseeli        
  P.K.M.P.Nonis        
  J.A.S.Anastine        
  T.R.M.Weerarathna        
  M.T.Ihalagamage        
  R.S.Katugampala        
   H.M.De Soyza        
   S.P.Weerasinghe        
   U.N.Aluthge        
   M.A.S.Pushparani        
   H.A.Ananda        
  N.D.N.C.Kumari        
   P.Patkunan        
   B.G.Asela Indunil        
   H.S.S.Perera        
   H.A.D.Chandani        
   E.M.K.M.Padmalal        
   M.P.I.M.Rashmi        
   W.Ananda        
  P.Masakorala        
  P.Liyanage        
  R.M.D.S.Rathnayake        
  Name  Designation  OfficeFaxE-mail
  Mr.K.M.P.D.Jayampathi Director(Admin) 0112887015  
         
  NameDesignation       OfficeFaxE-mail
  Mr.G.S.Karunarathne Chief Accountant 0112887017 0112887017

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable