• ඔබ මෙතැනය:  
 • මූලය > අපගැන > අපගේ දැක්ම, මෙහෙවර සහ ප්‍රධාන අගයන්

  අපගේ දැක්ම

  "ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ප්‍රතිලාභය උදෙසා රාජ්‍ය ගණන්දීමේ වගකීම සහ යහපාලනය පෙරදැරි කරගත් රාජ්‍ය අංශයේ මඟ පෙන්වන්නා වීම."

  අපගේ මෙහෙවර

  "ප්‍රශස්ත ගුණාත්මක විගණනයක් මෙහෙයවීම සහ පාර්ලිමේන්තුවට කාලීන හා නිරවද්‍ය වාර්තා ලබාදීම මඟින් යහපාලනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම "

  ප්‍රධාන අගයන්

  graduation  විශිෂ්ඨත්වය
  innovative  නවෝත්පාදනය
  leadership  නායකත්වය
  crosshairs  අවංකභාවය

  Find Audit Reports

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable