• இருக்குமிடம்:  
 • முகப்பு > Our Vision, Mission and Values

  எமது தூர நோக்கு

  "பொதுக் கணக்களிப்பொறுப்பு மற்றும் நல்லாளுகையை நோக்கி பொதுத் துறையின் வழிகாட்டியாக இருத்தல்"

  எமது செயற்பணி

  "நிலைபேறான அபிவிருத்தியை பேணுவதற்காக சிறந்த நிதி முகாமைத்துவத்தினையும் உத்தம பொது வளப் பயன்பாட்டினையும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு கணக்காய்வில் ஈடுபடுவதன் மூலம் நல்லாளுகையையும் பொதுக் கணக்களிப் பொறுப்பையும் மேம்படுத்தல்"

  எமது விழுமியங்கள்

  graduation சிறப்புத்தன்மை
  innovative புத்தாக்கம்
  leadership தலைமைத்துவம்
  crosshairs நேர்மை

  Find Audit Reports

   

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable